Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden
1. Bestellingen
a. Bestelling afgesloten via de webshop worden pas van kracht na onze goedkeuring en na bevestiging via telefoon of e-mail.
b. Alle verstrekte prijzen, brochures, artikelafbeeldingen e.a. artikelgegevens zijn alleen informatief en benaderend. Zij binden Tuinmachinehandel.eu niet en geven geen garantie voor de eigenschappen.
2.Leveringstermijnen
a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is Tuinmachinehandel.eu ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van Tuinmachinehandel.eu, om welke reden dan ook. Tuinmachinehandel.eu heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal bekend gesteld worden middels brief of e-mail.
c. Tuinmachinehandel.eu zal tevens gerechtigd zijn bestellingen in delen uit te voeren.
3.Verzending
a. De goederen worden verzonden op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Tuinmachinehandel.eu, aanvaardt de klant de door Tuinmachinehandel.eu gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht met zich meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Tuinmachinehandel.eu meegedeeld. Spoedorders zijn evenwel volledig op kosten van de koper.
b. Retour van verkeerd bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele en onbeschadigde verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door Tuinmachinehandel.eu, zal de prijs ervan retour betaald worden.
4. Prijzen
a. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
b. De aangeduide prijzen zijn geldend op datum van bestelling. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van belastingen, zal Tuinmachinehandel.eu gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van Tuinmachinehandel.eu om, kan steeds worden doorgerekend.
5. Betalingen
a. Betalingen kunnen uitsluitend via vooruitbetaling worden gedaan.
b. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro.
c. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.
d. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Tuinmachinehandel.eu totdat volledige betaling is voldaan. Tot zolang ook behoudt Tuinmachinehandel.eu zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.
6. Klachten
a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst (van de vervoerder) onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de colli's. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en/of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld aan Tuinmachinehandel.eu per e-mail of telefonisch en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van Tuinmachinehandel.eu teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van Tuinmachinehandel.eu binnen de 8 dagen na levering.
c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaande toestemming van Tuinmachinehandel.eu. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.
7. Waarborg
a. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten.
b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.
c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen bij voorkeur in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval enz ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
g. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software; de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door Tuinmachinehandel.eu in rekening gebracht worden.
h. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
j. Wanneer door Tuinmachinehandel.eu geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.
k. De koper dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan Tuinmachinehandel.eu verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.
8. Ontbinding/verbreking van de overeenkomst
a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen of afnemen van de goederen binnen het termijn gesteld door de koeriersdienst, en/of niet nakomen van de betalingsverplichting bij vooruitbetaling, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door Tuinmachinehandel.eu. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door Tuinmachinehandel.eu gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.
b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door Tuinmachinehandel.eu gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.

September 2007 Tuinmachinehandel.eu